Połączenie Siódemka S.A. i DPD Polska Sp. z o.o.

30 kwietnia 2015 r. Siódemka S.A połączyła się ze spółką DPD Polska Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Siódemka S.A., będącej spółką przejmowaną, na spółkę DPD Polska sp. z o.o., występującą jako spółka przejmująca. Z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2015 r. spółka pod firmą Siódemka spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, połączyła się ze spółką pod firmą DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mineralnej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028368, posiadającą numer NIP: 5260204110 oraz REGON: 012026421.

Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Siódemka S.A., będącej spółką przejmowaną, na spółkę DPD Polska sp. z o.o., występującą jako spółka przejmująca. Jest to element strategii i planów dalszego, dynamicznego rozwoju obu łączących się podmiotów. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, z chwilą wpisu połączenia do rejestru, spółka przejmująca, tj. DPD Polska sp. z o.o., wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. Siódemka S.A. DPD Polska sp. z o.o. jest więc obecnie we wszelkim zakresie następcą prawnym i kontynuatorem działalności, praw i zobowiązań spółki Siódemka S.A.

Wszelkie umowy zawarte przez Siódemka S.A. pozostają w mocy, a ich stroną staje się DPD Polska sp. z o.o. Połączenie nie ma wpływu na ich ważność, zakres lub sposób wykonywania. Wszystkie kwoty należne Siódemka S.A. powinny być regulowane na dotychczasowy rachunek bankowy, natomiast zobowiązania Siódemka S.A. będą wykonywane przez DPD Polska sp. z o.o. W związku z tym uprzejmie prosimy o posługiwanie się od dnia 1 maja 2015 r. wyłącznie firmą (nazwą) spółki przejmującej, to jest DPD Polska sp. z o.o. oraz jej wskazanymi na wstępie numerami NIP, REGON oraz KRS, w szczególności w wystawianych fakturach oraz w przesyłanych materiałach i korespondencji. Informujemy również, że jakkolwiek znakiem towarowym używanym od 1 maja 2015 jest znak towarowy DPD, z uwagi na trwające procesy operacyjne związane z połączeniem znak towarowy Siódemka będzie jeszcze przez jakiś czas funkcjonował w obrocie gospodarczym.

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.